get jelentése magyarul
ÍRD BE A SZÓT! + ENTER
Angol -> Magyar


Mikrofon
Kattints a mikrofon ikonra!
1.
(ige)

get

[get]

múlt idejű alakja:
(got, gotten)
[gɔt, gɔtn]

folyamatos alakja:
getting


get
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)2.
(kif.)

get a hold of

[ɡɛt ə həʊld ɒf]

(got, gotten)
[ɡɒt, ɡɒt(ə)n]


get a hold of

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)3.
(kif.)

get acquainted with sth/sb

[get əkweɪntɪd wɪð]

(got, gotten)
[gɔt, gɔtn]


get acquainted with sth/sb

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)4.
(kif.)

get across

[get əkrɔs]

(got, gotten)
[ɡɒt, ɡɒt(ə)n]


get across

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)5.
(kif.)

get along

[get əlɔŋ]

(got, gotten)
[ɡɒt, ɡɒt(ə)n]


get along

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)6.
(kif.)

get along with

[get əlɔŋ wɪð]

(got, gotten)

get along with

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)7.
(kif.)

get around sth/sb

[ɡɛt əˈraʊnd]

(got, gotten)
[gɔt, gɔtn]


get around sth/sb

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)8.
(kif.)

get around to sth

[ɡɛt əˈraʊnd tu:]

(got, gotten)
[gɔt, gɔtn]


get around to sth

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)9.
(kif.)

get away

[get əweɪ]

(got, gotten)
[gɔt, ɡɒt(ə)n]


get away

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)10.
(kif.)

get away with sth

[ɡɛt əˈweɪ wɪð]

(got, gotten)
[ɡɒt, ɡɒt(ə)n]


get away with sth

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)11.
(kif.)

get back

[get bæk]

(got, gotten)
[ɡɒt, ɡɒt(ə)n]


get back

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)12.
(kif.)

get better

[get ˈbetər]

(got)

get better
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)13.
(kif.)

get bored

[get bɔːd]


get bored

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)14.
(kif.)

get by

[ɡɛt bʌɪ]

(got, gotten)

get by
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)15.
(kif.)

get caught

[get kɔːt]

(got, gotten)
[gɔt, gɔtn]


get caught

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)16.
(kif.)

get caught up in sth

[ɡɛt kɔːt ʌp ɪn]

(got, gotten)
[ɡɒt, ˈɡɒt(ə)n]


get caught up in sth

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)17.
(kif.)

get cold

[get koʊld]

(got, gotten)
[gɔt, gɔtn]


get cold

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)18.
(kif.)

get cold feet

[ɡɛt kəʊld fiːt]

(got, gotten)
[ɡɒt, ˈɡɒt(ə)n]


get cold feet

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)19.
(kif.)

get confused

[ɡɛt kənˈfjuːzd]

(got, gotten)
[ɡɒt, ɡɒt(ə)n]


get confused
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)20.
(kif.)

get cracking

[get krækɪŋ]

(got, gotten)
[gɔt, gɔtn]


get cracking

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)21.
(kif.)

get cross

[ɡɛt krɒs]

(got, gotten)
[ɡɒt, ɡɒt(ə)n]


get cross

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)22.
(kif.)

get down

[ɡɛt daʊn]

(got, gotten)
[ɡɒt, ɡɒt(ə)n]


get down

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)23.
(kif.)

get drunk

[get drʌŋk]

(got, gotten)
[gɔt, gɔtn]


get drunk
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)24.
(kif.)

get emotional

[get ɪˈməʊʃnl]

(got, gotten)
[gɔt, gɔtn]


get emotional

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)25.
(kif.)

get even with sb

[get iːvn wɪð]

(got, gotten)
[gɔt, gɔtn]


get even with sb

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)26.
(kif.)

get hold of

[ɡɛt həʊld ɒf]

(got, gotten)
[ɡɒt, ɡɒt(ə)n]


get hold of

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)27.
(kif.)

get hurt

[ɡɛt həːt]

(got, gotten)
[ɡɒt, ɡɒt(ə)n]


get hurt

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)28.


29.
(kif.)

get in one’s way

[ɡɛt ɪn wʌnz weɪ]

(got, gotten)
[ɡɒt, ɡɒt(ə)n]


get in one’s way

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)30.
(kif.)

get in the way

[ɡɛt ɪn ðə weɪ]

(got, gotten)
[ɡɒt, ɡɒt(ə)n]


get in the way

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)31.
(kif.)

get in touch

[gɛt ɪn tʌtʃ]

(got, gotten)
[gɔt, gɔtn]


get in touch
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)32.
(kif.)

get it

[ɡɛt ɪt]

(got, gotten)
[gɔt, gɔtn]


get it
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)33.
(kif.)

get married

[get mærɪd]

(got, gotten)
[gɔt, gɔtn]


get married
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)34.
(kif.)

get more bang for the buck

[get mɔːr bæŋ fəː ðiː bʌk]


get more bang for the buck

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)35.
(kif.)

get off

[get ɔf]

(got, gotten)
[gɔt, gɔtn]


get off

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)36.
(kif.)

get off on the right foot

[ɡɛt ɒf ɒn ðə rʌɪt fʊt]

(got, gotten)
[ɡɒt, ˈɡɒt(ə)n]


get off on the right foot

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)37.
(kif.)

get off on the wrong foot

[ɡɛt ɒf ɒn ðə rɒŋ fʊt]

(got, gotten)
[ɡɒt, ˈɡɒt(ə)n]


get off on the wrong foot

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)38.
(kif.)

get offended

[ɡɛt əˈfɛndɪd]

(got, gotten)
[ɡɒt, ɡɒt(ə)n]


get offended

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)39.
(kif.)

get on

[get ɒn]

(got, gotten)
[ɡɒt, ɡɒt(ə)n]


get on
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)40.
(kif.)

get on one’s good side

[get ɔn gʊd sʌɪd]

(got, gotten)
[gɔt, gɔtn]


get on one’s good side

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)41.
(kif.)

get on with sb/sth

[get ɔn wið]

(got, gotten)
[ɡɒt, ˈɡɒt(ə)n]


get on with sb/sth

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)42.
(kif.)

get one’s hands on sb/sth

[get hændz ɔn]

(got, gotten)
[gɔt, gɔtn]


get one’s hands on sb/sth

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)43.
(kif.)

get one’s head around sth

[get wʌnz hed əraʊnd]

(got, gotten)
[gɔt, gɔtn]


get one’s head around sth

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)44.
(kif.)

get one’s head out of the clouds

[ɡɛt wʌnz hɛd aʊt ɒv ðə klaʊdz]

(got, gotten)
[ɡɒt, ɡɒt(ə)n]


get one’s head out of the clouds

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)45.
(kif.)

get one’s way

[get wʌnz weɪ]

(got, gotten)
[ɡɒt, ɡɒt(ə)n]


get one’s way

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)46.
(kif.)

get out of

[get aʊt ɔv]

(got, gotten)
[gɔt, gɔtn]


get out of

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)47.
(kif.)

get out there

[get aʊt ðɛː]

(got, gotten)
[gɔt, gɔtn]


get out there

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)

49.
(kif.)

get paid

[ɡɛt peɪd]


get paid

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)50.
(kif.)

get ready

[ɡɛt rɛdi]

(got, gotten)
[ɡɒt, ɡɒt(ə)n]


get ready

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)51.
(kif.)

get revenge

[ɡɛt rɪˈvɛn(d)ʒ]

(got, gotten)
[ɡɒt, ˈɡɒt(ə)n]


get revenge

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)52.
(kif.)

get rid of

[ɡɛt rɪd ɒv]

(got, gotten)
[ɡɒt, ˈɡɒt(ə)n]


get rid of
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)53.
(kif.)

get somewhere

[ɡɛt sʌmwɛː]

(got, gotten)
[ɡɒt, ɡɒt(ə)n]


get somewhere
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)54.
(kif.)

get started

[get stɑtɪd]

(got, gotten)
[gɔt, gɔtn]


get started
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)55.
(kif.)

get sth done

[ɡɛt dʌn]

(got, gotten)
[ɡɒt, ɡɒt(ə)n]


get sth done

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)

57.
(kif.)

get sth right

[ɡɛt rʌɪt]

(got, gotten)
[ɡɒt, ˈɡɒt(ə)n]


get sth right

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)58.
(kif.)

get stuck

[ɡɛt stʌk]

(got, gotten)
[ɡɒt, ɡɒt(ə)n]


get stuck

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)59.
(kif.)

get the best of sb

[ɡɛt ðə bɛst ɒv]

(got, gotten)
[ɡɒt, ɡɒt(ə)n]


get the best of sb

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)60.
(kif.)

get the sack

[ɡɛt ðə sæk]

(got, gotten)
[ɡɒt, ˈɡɒt(ə)n]


get the sack

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)61.
(kif.)

get there

[get ðeər]

(got there, gotten there)
[gɔt ðeər, gɔtn ðeər]


get there

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)

63.
(kif.)

get to know

[ɡɛt tə nəʊ]

(got, gotten)
[ɡɒt, ɡɒt(ə)n]


get to know
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)64.
(kif.)

get to the top

[ɡɛt tə ðə tɒp]

(got, gotten)
[gɔt, gɔtn]


get to the top

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)65.
(kif.)

get up

[ɡɛt ʌp]

(got, gotten)
[gɔt, gɔtn]


get up
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)66.
(kif.)

get up close and personal

[get ʌp kloʊz ənd pəːsənl]

(got, gotten)
[gɔt, gɔtn]


get up close and personal
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)67.
(kif.)

get wasted

[get weɪstɪd]

(got, gotten)

get wasted
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)68.
(kif.)

get wet

[get wet]

(got, gotten)
[gɔt, gɔtn]


get wet

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)69.
(kif.)

get wise to sth

[get waɪz tu:]

(got, gotten)
[ɡɒt, ɡɒt(ə)n]


get wise to sth

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)70.
(kif.)

get with the times

[ɡɛt wɪð ðiː tʌɪmz]

(got, gotten)
[ɡɒt, ɡɒt(ə)n]


get with the times

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)Szeretnél angol szövegeket egy kattintással kiszótárazni?

Spórolj meg rengeteg időt és energiát!
Csak másolj be egy angol szöveget és kattints!

PRÓBÁLD KI INGYEN >>>

Ez az oldal a használhatóság érdekében sütiket használ. Az oldal használatával hozzájárulsz a sütik használatához is. További info

Hogyan használjuk mi a sütiket?

A legfontosabb tudnivaló, hogy a sütik fogadása nélkül nem tudod használni a weboldalt. Nem tudjuk azonosítani a belépésedet, így nem tudsz hozzáférni a szavak jelentéséhez sem.

A süti egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngésződbe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásoddal kapcsolatos információkat, beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A sütik fontos szerepet játszanak. Nélkülük a böngészés sokkal nehézkesebb lenne.

Többféle célra használjuk fel a sütiket.
Az általunk használt sütik típusai:

A weboldalunk működtetéséhez különböző típusú sütiket használunk. Elfordulhat, hogy az alább meghatározott sütik közül néhányat, vagy akár mindet tárolja a böngésződ.

Tulajdonságok
Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy webhelyeink megjegyezzék a webhely működési módját vagy megjelenését. A tulajdonságokat tároló sütikben lévő információk hiányában a webhely kevésbé gördülékenyen működhet.

Folyamatok
A folyamatokat tároló sütik elősegítik a webhely működését és a webhely látogatói által elvárt szolgáltatások biztosítását, például megkönnyítik a weboldalak közötti navigálást vagy a webhely biztonságos területeinek elérését. Ilyen sütik nélkül a webhely nem működik megfelelően.
A süti letiltása esetén a weboldalunk szolgáltatásai nem működnek megfelelően.

Munkamenet állapota
Ezeket az úgynevezett „munkamenet-állapotot jelző sütiket” arra használjuk, hogy a még jobb böngészési élmény biztosítása érdekében szolgáltatásainkat továbbfejlesszük, például a látogató milyen hibaüzenetek kapjon bizonyos oldalakon.

Google Analytics
A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics néhány hirdetési sütivel együtt felhasználható arra is, hogy a Google relevánsabb találatokat és hirdetéseket jelenítsen meg a Google-termékekben, mint például a Google Keresőben.

Remarketing sütik
A Google és a Facebook remarketing egyaránt sütiket használ a hirdetések futtatásához és a sikeresség nyomon követéséhez. Ezek aktív remarketing kampány esetében az általad meglátogatott weboldalak termékeinek a hirdetéseit segítik megjeleníteni a Google és a Facebook oldalain.

Konverziókövető sütik
A Google AdWords és a Facebook konverziókövetés funkciója szintén sütiket használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére ment az adott személy számítógépére, amikor ő egy hirdetésre kattint. Ez a süti 180 napig tart, és nem gyűjt, illetve követ nyomon személyes azonosításra alkalmas adatokat. A Google és Facebook konverziókövetési sütijei az internetböngésző felhasználói beállításai között letilthatók, de nem javasoljuk, mert mindenképpen fogsz találkozni hirdetésekkel bizonyos weboldalakon, de így legalább számodra releváns hirdetéseket fogsz látni.

Bezárás