have jelentése magyarul
ÍRD BE A SZÓT! + ENTER
Angol -> Magyar


Mikrofon
Kattints a mikrofon ikonra!
1.
(ige)

have

[hæv]

(had)
[hæd]

folyamatos alakja:
having


have

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)2.
(kif.)

have a bath

[hæv ə bɑθ]

(had)
[hæd]


have a bath

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)3.
(kif.)

have a big mouth

[hæv ə bɪɡ maʊθ]

(had)
[hæd]


have a big mouth

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)4.
(kif.)

have a change of heart

[hæv ə tʃeɪn(d)ʒ ɒf hɑːt]

(had)
[hæd]


have a change of heart

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)5.
(kif.)

have a chat

[hæv ə tʃat]

(had)
[hæd]


have a chat

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)6.
(kif.)

have a cigarette

[hæv ə sɪgəret]

(had)
[hæd]


have a cigarette

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)7.
(kif.)

have a conversation

[hæv ə kɔnvəseɪʃn]

(had)
[hæd]


have a conversation

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)8.
(kif.)

have a cough

[hæv ə kɔf]

(had)

have a cough

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)9.
(kif.)

have a cup of coffee

[hæv ə kʌp ɔv kɔfiː]

(had)
[hæd]


have a cup of coffee

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)10.
(kif.)

have a cup of tea

[hæv ə kʌp ɔv tiː]

(had)
[hæd]


have a cup of tea

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)11.
(kif.)

have a dance

[hæv ə dɑns]

(had)
[hæd]


have a dance

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)12.
(kif.)

have a day off

[hæv ə deɪ ɔf]

(had)
[hæd]


have a day off

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)13.
(kif.)

have a disagreement

[hæv ə dɪsəgri:mənt]

(had)
[hæd]


have a disagreement

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)14.
(kif.)

have a dream

[hæv ə dri:m]

(had)
[hæd]


have a dream

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)15.
(kif.)

have a drink

[hæv ə drɪŋk]

(had)
[hæd]


have a drink

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)16.
(kif.)

have a fight

[hæv ə faɪt]

(had)
[hæd]


have a fight

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)17.
(kif.)

have a foot in the door

[hæv ə fʊt ɪn ðə dɔː]

(had)
[hæd]


have a foot in the door

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)18.
(kif.)

have a game

[hæv ə geɪm]

(had)
[hæd]


have a game

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)19.
(kif.)

have a glass of wine

[hæv ə glɑs ɔv waɪn]

(had)
[hæd]


have a glass of wine

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)20.
(kif.)

have a go

[hæv ə goʊ]

(had)
[hæd]


have a go

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)21.
(kif.)

have a good head for

[hæv ə gʊd hed fɔ:]

(had)
[hæd]


have a good head for

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)22.
(kif.)

have a good time

[hæv ə gʊd taɪm]

(had)
[hæd]


have a good time

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)23.
(kif.)

have a hard time

[hæv ə hɑd taɪm]

(had)
[hæd]


have a hard time

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)24.
(kif.)

have a holiday

[hæv ə hɔlədeɪ]

(had)

have a holiday

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)25.
(kif.)

have a laugh

[hæv ə lɑːf]

(had)
[hæd]


have a laugh

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)26.
(kif.)

have a lie-down

[hæv ə laɪ-daʊn]

(had)
[hæd]


have a lie-down

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)27.
(kif.)

have a look

[hæv ə lʊk]

(had)
[hæd]


have a look

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)28.
(kif.)

have a lot going for sth/sb

[hæv ə lɒt ɡəʊɪŋ fɔː]

(had)
[hæd]


have a lot going for sth/sb

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)29.
(kif.)

have a nice day

[hæv eɪ niːs deɪ]

(had)
[hæd]


have a nice day

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)30.
(kif.)

have a nice evening

[hæv ə nʌɪs i:vnɪŋ]

(had)
[hæd]


have a nice evening

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)31.
(kif.)

have a nice time

[hæv ə niːs taɪm]

(had)
[hæd]


have a nice time

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)32.
(kif.)

have a party

[hæv ə pɑti:]

(had)
[hæd]


have a party

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)33.
(kif.)

have a quarrel

[hæv ə kwɔrəl]

(had)
[hæd]


have a quarrel

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)34.
(kif.)

have a rest

[hæv ə rest]

(had)
[hæd]


have a rest

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)35.
(kif.)

have a row

[hæv ə roʊ]

(had)
[hæd]


have a row

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)36.
(kif.)

have a seat

[hæv ə siːt]

(had)
[hæd]


have a seat

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)37.
(kif.)

have a shave

[hæv ə ʃeɪv]

(had)
[hæd]


have a shave

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)38.
(kif.)

have a shower

[hæv ə ʃaʊər]

(had)
[hæd]


have a shower

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)39.
(kif.)

have a sleep

[hæv ə sli:p]

(had)
[hæd]


have a sleep

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)40.
(kif.)

have a smoke

[hæv ə smoʊk]

(had)
[hæd]


have a smoke

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)41.
(kif.)

have a stab at sth

[hæv ə stab ət]

(had)
[hæd]


have a stab at sth

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)42.
(kif.)

have a sweet tooth

[hæv ə swiːt tuːθ]

(had)

have a sweet tooth

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)43.
(kif.)

have a talk

[hæv ə tɔ:k]

(had)
[hæd]


have a talk

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)44.
(kif.)

have a trick up one’s sleeve

[hæv ə trɪk ʌp sliːv]

(had)

have a trick up one’s sleeve

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)45.
(kif.)

have a try

[hæv ə traɪ]

(had)
[hæd]


have a try

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)46.
(kif.)

have a walk

[hæv ə wɔːk]

(had)

have a walk

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)47.
(kif.)

have a wash

[hæv ə wɔʃ]

(had)
[hæd]


have a wash

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)48.
(kif.)

have an air of sth

[hæv ən ɛː (ə)v]


have an air of sth

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)49.
(kif.)

have an argument

[hæv ən ɑgjʊmənt]

(had)
[hæd]


have an argument

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)50.
(kif.)

have an ear to the ground

[hæv an ɪə tuː ðiː ɡraʊnd]

(had)
[hæd]


have an ear to the ground

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)51.
(kif.)

have breakfast

[hæv brekfəst]

(had)
[hæd]


have breakfast

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)52.
(kif.)

have coffee

[hæv kɔfi:]

(had)
[hæd]


have coffee

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)53.
(kif.)

have cold feet

[hæv kəʊld fiːt]

(had)
[hæd]


have cold feet

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)54.
(kif.)

have dinner

[hæv dɪnə]

(had)
[hæd]


have dinner
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)55.
(kif.)

have enough of sth

[hæv ɪˈnʌf ɔv]


have enough of sth

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)56.
(kif.)

have eyes for

[hæv aɪz fɔ]

(had)
[hæd]


have eyes for
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)57.
(kif.)

have fun

[hæv fʌn]

(had)
[hæd]


have fun

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)58.
(kif.)

have got

[hæv gɔt]

(had)
[hæd]


have got

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)59.
(kif.)

have got to do

[hæv gɔt tuː du:]

(had)
[hæd]


have got to do

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)60.
(kif.)

have had enough

[hæv hæd ɪnʌf]


have had enough
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)61.
(kif.)

have had enough of sth

[hæv hæd ɪˈnʌf ɔv]


have had enough of sth
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)62.
(kif.)

have in common

[hæv ɪn ˈkɒmən]

(had)
[hæd]


have in common

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)63.
(kif.)

have lunch

[hæv lʌntʃ]

(had)
[hæd]


have lunch

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)64.
(kif.)

have no clue

[hæv noʊ kluː]

(had)
[hæd]


have no clue
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)65.
(kif.)

have no idea

[hæv nəʊ ʌɪˈdɪə]

(had)

have no idea

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)66.
(kif.)

have nothing in common with sb/sth

[hæv nʌθɪŋ ɪn kɔmən wɪð]

(had)
[hæd]


have nothing in common with sb/sth

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)67.
(kif.)

have nothing to do with

[hæv nʌθɪŋ tʊ dəʊ wɪð]

(had)
[hæd]


have nothing to do with

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)68.
(kif.)

have one’s hands full

[hæv hændz fʊl]

(had)

have one’s hands full

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)69.
(kif.)

have one’s head in the clouds

[hæv wʌnz hed ɪn ðiː klaʊdz]

(had)
[hæd]


have one’s head in the clouds

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)70.
(kif.)

have one’s own way

[hæv wʌnz əʊn]

(had)
[hæd]


have one’s own way

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)71.
(kif.)

have sb do sth

[hæv duː]

(had)
[hæd]


have sb do sth

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)72.
(kif.)

have sb over a barrel

[hæv əʊvə ə bar(ə)l]

(had)
[hæd]


have sb over a barrel

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)73.
(kif.)

have sb’s number

[hæv nʌmbə]

(had)
[hæd]


have sb’s number

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)74.
(kif.)

have something in common with sb/sth

[hæv sʌmθɪŋ ɪn kɒmən wɪð]

(had)
[hæd]


have something in common with sb/sth

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)75.
(kif.)

have tea

[hæv ti:]

(had)
[hæd]


have tea

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)76.
(kif.)

have to be

[hæv tʊ biː]

(had)
[hæd]


have to be

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)77.
(kif.)

have to do

[hæv tuː du:]

(had)
[hæd]


have to do

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)78.
(kif.)

have to do with

[hæv tuː duː wɪð]


have to do with

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)79.
(kif.)

have words with sb

[hæv wəːdz wɪð]

(had)
[hæd]


have words with sb

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)80.
(kif.)

have you got it

[hæv juː ɡɒt ɪt]


have you got it

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)81.
(kif.)

might have

[maɪt əv]


might have

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)82.

might’ve = might have

[maɪtəv]


might’ve = might have

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)83.
(kif.)

you shouldn’t have

[juː ʃʊd(ə)nt hæv]


you shouldn’t have

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)84.

gotta = have got to

[ˈɡɒtə]


gotta = have got to

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)85.
(kif.)

I have other fish to fry

[ʌɪ hæv ʌðə fɪʃ tʊ frʌɪ]

(had)
[hæd]


I have other fish to fry

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)86.
(kif.)

I have to say

[ʌɪ hæv tʊ seɪ]


I have to say

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)87.
(kif.)

only have eyes for sth/sb

[oʊnliː hæv aɪz fɔ:]

(had)
[hæd]


only have eyes for sth/sb

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)88.
(kif.)

there you have me

[ðeər juː hæv miː]


there you have me

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)

90.
(kif.)

you have me there

[juː hæv miː ðeər]


you have me there

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)

Szeretnél angol szövegeket egy kattintással kiszótárazni?

Spórolj meg rengeteg időt és energiát!
Csak másolj be egy angol szöveget és kattints!

PRÓBÁLD KI INGYEN >>>

Ez az oldal a használhatóság érdekében sütiket használ. Az oldal használatával hozzájárulsz a sütik használatához is. További info

Hogyan használjuk mi a sütiket?

A legfontosabb tudnivaló, hogy a sütik fogadása nélkül nem tudod használni a weboldalt. Nem tudjuk azonosítani a belépésedet, így nem tudsz hozzáférni a szavak jelentéséhez sem.

A süti egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngésződbe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásoddal kapcsolatos információkat, beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A sütik fontos szerepet játszanak. Nélkülük a böngészés sokkal nehézkesebb lenne.

Többféle célra használjuk fel a sütiket.
Az általunk használt sütik típusai:

A weboldalunk működtetéséhez különböző típusú sütiket használunk. Elfordulhat, hogy az alább meghatározott sütik közül néhányat, vagy akár mindet tárolja a böngésződ.

Tulajdonságok
Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy webhelyeink megjegyezzék a webhely működési módját vagy megjelenését. A tulajdonságokat tároló sütikben lévő információk hiányában a webhely kevésbé gördülékenyen működhet.

Folyamatok
A folyamatokat tároló sütik elősegítik a webhely működését és a webhely látogatói által elvárt szolgáltatások biztosítását, például megkönnyítik a weboldalak közötti navigálást vagy a webhely biztonságos területeinek elérését. Ilyen sütik nélkül a webhely nem működik megfelelően.
A süti letiltása esetén a weboldalunk szolgáltatásai nem működnek megfelelően.

Munkamenet állapota
Ezeket az úgynevezett „munkamenet-állapotot jelző sütiket” arra használjuk, hogy a még jobb böngészési élmény biztosítása érdekében szolgáltatásainkat továbbfejlesszük, például a látogató milyen hibaüzenetek kapjon bizonyos oldalakon.

Google Analytics
A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics néhány hirdetési sütivel együtt felhasználható arra is, hogy a Google relevánsabb találatokat és hirdetéseket jelenítsen meg a Google-termékekben, mint például a Google Keresőben.

Remarketing sütik
A Google és a Facebook remarketing egyaránt sütiket használ a hirdetések futtatásához és a sikeresség nyomon követéséhez. Ezek aktív remarketing kampány esetében az általad meglátogatott weboldalak termékeinek a hirdetéseit segítik megjeleníteni a Google és a Facebook oldalain.

Konverziókövető sütik
A Google AdWords és a Facebook konverziókövetés funkciója szintén sütiket használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére ment az adott személy számítógépére, amikor ő egy hirdetésre kattint. Ez a süti 180 napig tart, és nem gyűjt, illetve követ nyomon személyes azonosításra alkalmas adatokat. A Google és Facebook konverziókövetési sütijei az internetböngésző felhasználói beállításai között letilthatók, de nem javasoljuk, mert mindenképpen fogsz találkozni hirdetésekkel bizonyos weboldalakon, de így legalább számodra releváns hirdetéseket fogsz látni.

Bezárás