lenni jelentése magyarul
ÍRD BE A SZÓT! + ENTER
Angol -> Magyar


Mikrofon
Kattints a mikrofon ikonra!
1.
(létige)

be

[biː]

múlt idejű alakja:
(was/were, been)
[wɒz/wəːr, biːn]

folyamatos alakja:
being


be

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)2.
(ige)

exist

[ɪgˈzɪst]

múlt idejű alakja:
(-ed)


exist
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)3.
(kif.)

be in sight

[biː ɪn sʌɪt]

(was/were, been)
[wɒz/wəːr, biːn]


be in sight

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)4.
(ige)

accord

[əˈkɔːd]

múlt idejű alakja:
(-ed)


accord

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)5.
(ige)

affect

[əˈfɛkt]

múlt idejű alakja:
(-ed)


affect
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)6.
(ige)

affiliate

[əfɪlɪeɪt]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
affiliating


affiliate

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)7.
(kif.)

angry with

[ˈaŋɡri wɪð]


angry with

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)8.


9.


10.
(kif.)

be accountable for sth

[bɪ: əkoʊntəbl fɔ:]

(was/were, been)
[wɒz/wəːr, biːn]


be accountable for sth

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)11.
(kif.)

be all at sea

[biː ɔːl ət siː]


be all at sea

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)12.
(kif.)

be at a loss

[biː ət ə lɔs]


be at a loss

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)13.
(kif.)

be awake to

[bi: əˈweɪk tu:]

(was/were, been)
[wɒz/wəːr, biːn]


be awake to

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)14.


15.
(kif.)

be burdened with sth

[bi: ˈbə:dnd wɪð]

(was/were, been)
[wɒz/wəːr, biːn]


be burdened with sth

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)16.
(kif.)

be capable of

[bi: ˈkeɪpəbl ɒv]

(was/were, been)
[wɒz/wəːr, biːn]


be capable of

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)17.
(kif.)

be capable of recognizing

[bi: keɪpəbl ɔv rekəgnaɪzɪŋ]

(was/were, been)
[wɒz/wəːr, biːn]


be capable of recognizing
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)18.
(kif.)

be conscious of sth

[bi: ˈkɔnʃəs əv]

(was/were, been)
[wɒz/wəːr, biːn]


be conscious of sth

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)19.
(kif.)

be getting

[bɪ: getɪŋ]

(was/were, been)
[wɒz/wəːr, biːn]


be getting
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)20.
(kif.)

be head over heels in love with sb

[biː hed oʊvər hiːlz ɪn lʌv wɪð]

(was/were, been
[wɒz/wəːr, biːn]


be head over heels in love with sb

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)21.
(kif.)

be in a rush

[bi: ɪn ə rʌʃ]

(was/were, been)
[wɒz/wəːr, biːn]


be in a rush

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)22.
(kif.)

be in deep

[bi: ɪn diːp]

(was/were, been)
[wɒz/wəːr, biːn]


be in deep
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)23.
(kif.)

be in love

[biː ɪˈn lʌˈv]

(was/were, been)
[wəz/wə, biːn]


be in love

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)24.
(kif.)

be in sb’s bad book

[bi ɪn bad bʊk]

(was/were, been)
[wɒz/wəːr, biːn]


be in sb’s bad book

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)25.
(kif.)

be in the red

[bi ɪn ðə rɛd]

(was/were, been)
[wɒz/wəːr, biːn]


be in the red

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)26.
(kif.)

be in touch

[biː ɪn tʌtʃ]

(was/were, been)
[wɒz/wəːr, biːn]


be in touch

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)27.
(kif.)

be in touch with sb

[biː ɪn tʌtʃ wɪð]

(was/were, been)
[wɒz/wəːr, biːn]


be in touch with sb

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)28.


29.
(kif.)

be involved

[biː ɪnvɔlvd]

(was/were, been)
[wɒz/wəːr, biːn]


be involved

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)30.
(kif.)

be obliged to sb

[bi: əbˈlaɪdʒd tʊ]


be obliged to sb

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)31.


32.
(kif.)

be on duty

[biː ɒn ˈdjuːti]


be on duty
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)33.
(kif.)

be on one’s own

[bi ɒn wʌnz əʊn]

(was/were, been)
[wɒz/wəːr, biːn]


be on one’s own

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)34.
(kif.)

be on someone’s side

[bi: ɒn sʌɪd]

(was/were, been)
[wɒz/wəːr, biːn]


be on someone’s side
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)35.
(kif.)

be on to sth/sb

[biː ɔn tu:]

(was/were, been)
[wɒz/wəːr, biːn]


be on to sth/sb

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)36.
(kif.)

be quite sure

[bi: kwʌɪt ʃʊər]

(was/were, been)
[wɒz/wəːr, biːn]


be quite sure
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)37.
(kif.)

be smitten with sb

[biː smɪtən wɪð]

(was/were, been)
[wɒz/wəːr, biːn]


be smitten with sb

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)38.
(kif.)

be tired of

[biː taɪəd ɔv]

(was/were, been)
[wɒz/wəːr, biːn]


be tired of

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)39.
(kif.)

be to do with

[bi: tuː duː wɪð]

(was/were, been)
[wɒz/wəːr, biːn]


be to do with
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)40.
(kif.)

beFit

[biː fɪt]

(was/were, been)
[wɒz/wəːr, biːn]


beFit

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)41.
(kif.)

beg to differ

[beg tu: dɪfə]

(begged)

beg to differ

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)42.
(ige)

benefit

[benɪfɪt]

múlt idejű alakja:
(-ed)


benefit

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)43.
(ige)

bet

[bɛt]

múlt idejű alakja:
(betted)


bet
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)44.
(kif.)

better off

[bɛtə ɒf]


better off

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)45.
(ige)

beware

[bɪˈweə(r)]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
bewaring


beware

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)46.


47.
(kif.)

breathe down sb’s neck

[briːð daʊn nɛk]

(-d)

breathe down sb’s neck

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)48.
(ige)

brim

[brɪm]

múlt idejű alakja:
(brimmed)

folyamatos alakja:
brimming


brim

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)49.


50.
(ige)

captain

[ˈkæptɪn]

múlt idejű alakja:
(-ed)


captain

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)51.


52.
(ige)

circulate

[səːkjʊleɪt]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
circulating


circulate

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)53.
(ige)

coexist

[kəʊɪɡˈzɪst]

múlt idejű alakja:
(-ed)


coexist

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)54.
(ige)

collide

[kəˈlʌɪd]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
colliding


collide

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)55.


56.


57.
(ige)

disagree

[dɪsəgriː]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
disagreing


disagree

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)58.
(ige)

dislike

[dɪslaɪk]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
disliking


dislike

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)59.
(ige)

dominate

[ˈdɒmɪneɪt]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
dominating


dominate

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)

61.
(kif.)

fall in love

[fɔːl ɪn lʌv]

(fell, fallen)

fall in love
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)62.
(kif.)

fed up with

[fɛd ʌp]


fed up with
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)63.
(kif.)

fit in with sth

[fɪt ɪn wɪð]

(fitted)

fit in with sth

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)64.
(kif.)

flip out

[flɪp aʊt]

(flipped)

flip out

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)65.
(kif.)

fond of

[ˈfəʊnd əv]


fond of

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)66.


67.
(kif.)

get better

[get ˈbetər]

(got)

get better
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)68.
(kif.)

get caught

[get kɔːt]

(got, gotten)
[gɔt, gɔtn]


get caught

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)69.


70.
(kif.)

get in the way

[ɡɛt ɪn ðə weɪ]

(got, gotten)
[ɡɒt, ɡɒt(ə)n]


get in the way

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)71.
(kif.)

get to the top

[ɡɛt tə ðə tɒp]

(got, gotten)
[gɔt, gɔtn]


get to the top

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)72.
(kif.)

give sb goosebumps

[ɡɪv ɡuːsbʌmps]

(gave, given)
[ɡeɪv, ɡɪv(ə)n]


give sb goosebumps

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)73.
(kif.)

go mad

[gəʊ mæd]

(went, gone)
[went, gɔn]


go mad

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)74.
(ige)

hamper

[hæmpər]

múlt idejű alakja:
(-ed)


hamper

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)75.
(kif.)

have a foot in the door

[hæv ə fʊt ɪn ðə dɔː]

(had)
[hæd]


have a foot in the door

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)76.
(kif.)

have an ear to the ground

[hæv an ɪə tuː ðiː ɡraʊnd]

(had)
[hæd]


have an ear to the ground

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)77.
(kif.)

have to do with

[hæv tuː duː wɪð]


have to do with

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)78.
(kif.)

hit the roof

[hɪt ðə ru:f]

(hit)

hit the roof

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)79.
(ige)

impress

[ɪmpres]

múlt idejű alakja:
(-ed)


impress

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)80.
(kif.)

in the midst of sth

[ɪn ðə mɪdst ɒv]


in the midst of sth

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)81.
(ige)

inconvenience

[ɪnkənˈvi:nɪəns]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
inconveniencing


inconvenience

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)82.
(kif.)

it takes a man to do sth

[ɪt teɪks ə man tə]


it takes a man to do sth

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)83.
(kif.)

keep one’s ear to the ground

[kiːp wʌnz ɪə tuː ðə ɡraʊnd]

(kept)
[kɛpt]


keep one’s ear to the ground

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)84.


85.
(ige)

lack

[læk]

múlt idejű alakja:
(-ed)


lack

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)86.
(ige)

live

[lɪv]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
living


live

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)87.


88.
(kif.)

look a bit green

[lʊk ə bɪt ɡriːn]

(-ed)

look a bit green

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)89.


90.
(kif.)

on the run

[ɒn ðə rʌn]


on the run

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)91.
(kif.)

on top of sth

[ɒn tɒp ɒv]


on top of sth

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)92.
(ige)

outnumber

[aʊtˈnʌmbə]

múlt idejű alakja:
(-ed)


outnumber

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)93.


94.
(ige)

overcome

[əʊvəˈkʌm]

múlt idejű alakja:
(overcame, overcome)
[əʊvəˈkeɪm]

folyamatos alakja:
overcoming


overcome

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)95.
(ige)

overflow

[oʊvəfloʊ]

múlt idejű alakja:
(-ed)


overflow

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)96.
(ige)

overtop

[əʊvəˈtɒp]

múlt idejű alakja:
(overtopped)

folyamatos alakja:
overtopping


overtop

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)97.
(ige)

owe

[əʊ]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
owing


owe

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)

99.
(ige)

proceed

[prəˈsiːd]

múlt idejű alakja:
(-ed)


proceed

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)100.
(ige)

quest

[kwɛst]

múlt idejű alakja:
(-ed)


quest

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)Szeretnél angol szövegeket egy kattintással kiszótárazni?

Spórolj meg rengeteg időt és energiát!
Csak másolj be egy angol szöveget és kattints!

PRÓBÁLD KI INGYEN >>>

Ez az oldal a használhatóság érdekében sütiket használ. Az oldal használatával hozzájárulsz a sütik használatához is. További info

Hogyan használjuk mi a sütiket?

A legfontosabb tudnivaló, hogy a sütik fogadása nélkül nem tudod használni a weboldalt. Nem tudjuk azonosítani a belépésedet, így nem tudsz hozzáférni a szavak jelentéséhez sem.

A süti egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngésződbe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásoddal kapcsolatos információkat, beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A sütik fontos szerepet játszanak. Nélkülük a böngészés sokkal nehézkesebb lenne.

Többféle célra használjuk fel a sütiket.
Az általunk használt sütik típusai:

A weboldalunk működtetéséhez különböző típusú sütiket használunk. Elfordulhat, hogy az alább meghatározott sütik közül néhányat, vagy akár mindet tárolja a böngésződ.

Tulajdonságok
Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy webhelyeink megjegyezzék a webhely működési módját vagy megjelenését. A tulajdonságokat tároló sütikben lévő információk hiányában a webhely kevésbé gördülékenyen működhet.

Folyamatok
A folyamatokat tároló sütik elősegítik a webhely működését és a webhely látogatói által elvárt szolgáltatások biztosítását, például megkönnyítik a weboldalak közötti navigálást vagy a webhely biztonságos területeinek elérését. Ilyen sütik nélkül a webhely nem működik megfelelően.
A süti letiltása esetén a weboldalunk szolgáltatásai nem működnek megfelelően.

Munkamenet állapota
Ezeket az úgynevezett „munkamenet-állapotot jelző sütiket” arra használjuk, hogy a még jobb böngészési élmény biztosítása érdekében szolgáltatásainkat továbbfejlesszük, például a látogató milyen hibaüzenetek kapjon bizonyos oldalakon.

Google Analytics
A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics néhány hirdetési sütivel együtt felhasználható arra is, hogy a Google relevánsabb találatokat és hirdetéseket jelenítsen meg a Google-termékekben, mint például a Google Keresőben.

Remarketing sütik
A Google és a Facebook remarketing egyaránt sütiket használ a hirdetések futtatásához és a sikeresség nyomon követéséhez. Ezek aktív remarketing kampány esetében az általad meglátogatott weboldalak termékeinek a hirdetéseit segítik megjeleníteni a Google és a Facebook oldalain.

Konverziókövető sütik
A Google AdWords és a Facebook konverziókövetés funkciója szintén sütiket használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére ment az adott személy számítógépére, amikor ő egy hirdetésre kattint. Ez a süti 180 napig tart, és nem gyűjt, illetve követ nyomon személyes azonosításra alkalmas adatokat. A Google és Facebook konverziókövetési sütijei az internetböngésző felhasználói beállításai között letilthatók, de nem javasoljuk, mert mindenképpen fogsz találkozni hirdetésekkel bizonyos weboldalakon, de így legalább számodra releváns hirdetéseket fogsz látni.

Bezárás